ОП „Развитие на конкурентоспособност на българската икономика” 2007-2013, част 1 - demabg.eu

Приоритетна ос „Преприемачество и капацитет за растеж на МСП“

процедура BG 16 RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет на МСП“

Наименование на проекта: „Подобряване на производствения капацитет и увеличаване на износа в ДЕМА ЕООД“
Година на изпълнение:   12.2015 – 11.2016 г.
Постигнати резултати:  1. Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на обработващ център 2.Закупуване, доставка и пускане в експлоатация лентоотрезен автомат с ЦПУ.

 

   Проектът е осъществен с подкрепата на Европейския съюз, като тя се предоставя съобразно условията на Регламент /ЕС651/2014/ и представлява регионална инвестиционна помощ по чл.14 от посочения Регламент.

bg_BGБългарски