ОП "Развитие на конкурентоспособност на българската икономика" 2007-2013, част 2 - demabg.eu

Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна  бизнес среда”

Област на въздействие 2.1: „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията”

Номер и наименование на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

BG161PO003-2.1.13. – “Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Наименование на Проекта:  “Технологична модернизация за конкурентоспособност на “ДЕМА” ЕООД”

Година на изпълнение:   06.2012 – 06.2013 г.

Постигнати резултати: 1. Закупуване и въвеждане в експлоатация на вертикален обработващ център с подвижна колона;  2. Закупуване и въвеждане в експлоатация на софтуер за конструиране на изделия и генериране на програми за обработващи машини с ЦПУ (CAD/САМ система)

bg_BGБългарски