Проекти

РЕАЛИЗИРАНИ  ПРОЕКТИ

ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007-2013,

Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна  бизнес среда”, Област на въздействие 2.1: „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията”

  • Наименование на Проекта:  “Технологична модернизация на предприятията”
  • Година на изпълнение:   2009 г.
  • Постигнати резултати:  Инсталиране на  нова високотехнологична линия, състояща се от Отрезно-лентов автомат, Струг с ЦПУ и револверна глава с фрезови инструменти и Трикоординатна измервателна машина.

 

ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007-2013,

Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна  бизнес среда”

Област на въздействие 2.1: „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията”

Номер и наименование на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

BG161PO003-2.1.13. – “Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

  • Наименование на Проекта:  “Технологична модернизация за конкурентоспособност на “ДЕМА” ЕООД”
  • Година на изпълнение:   06.2012 – 06.2013 г.
  • Постигнати резултати: 1. Закупуване и въвеждане в експлоатация на вертикален обработващ център с подвижна колона;  2. Закупуване и въвеждане в експлоатация на софтуер за конструиране на изделия и генериране на програми за обработващи машини с ЦПУ (CAD/САМ система)

ОП „Иновации и  конкурентноспособност“2014-2020

 Приоритетна ос „Преприемачество и капацитет за растеж на МСП“

процедура BG 16 RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет на МСП“

  • Наименование на проекта: „Подобряване на производствения капацитет и увеличаване на износа в ДЕМА ЕООД“
  • Година на изпълнение:   12.2015 – 11.2016 г.
  • Постигнати резултати:  1. Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на обработващ център 2.Закупуване, доставка и пускане в експлоатация лентоотрезен автомат с ЦПУ.

Проектът е осъществен с подкрепата на Европейския съюз, като тя се предоставя съобразно условията на Регламент /ЕС651/2014/ и представлява регионална инвестиционна помощ по чл.14 от посочения Регламент.